Humanos

37 tekstów – auto­rem jest Hu­manos.

Miłość nie­szczęśli­wa to ta o której piszą piosenki,
Lecz zmęczo­na miłość to ta która umiera. 

myśl • 13 października 2014, 23:40

Trud­no jest opo­wie­dzieć his­to­rię, której końca się nie poznało... 

aforyzm • 7 czerwca 2012, 23:45

Boję się tyl­ko te­go, co ro­bi z moim mózgiem ser­ce w cipie...


(mam nadzieję, że niektóre ko­biety, zrozumieją) 

myśl • 11 lutego 2012, 18:02

Miłość to is­tny oksymoron... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 stycznia 2012, 17:33

kiedy już zro­bimy wszys­tko co w naszej mo­cy, zos­ta­je nam tyl­ko nadzieja, że to wszys­tko miało ja­kiś sens... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 stycznia 2012, 01:34

Słońce świeci, na­wet gdy chmu­ry są na niebie.... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 października 2011, 16:28

Mówisz mi, że mam się nig­dy nie pod­da­wać, kiedy sam da­jesz za wygraną... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 października 2011, 19:58

Każdy ma swoją schizofrenie... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 sierpnia 2011, 14:35

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 30 lipca 2011, 01:21

Źli chłop­cy są jak cu­kier­ki, a ja kocham CUKIERKI!! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 stycznia 2011, 01:32
Humanos

(...)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Humanos

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 października 2014, 23:40Humanos do­dał no­wy tek­st Miłość nie­szczęśli­wa to ta [...]